พุทธธรรมกับปรัชญาการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

อนุโมทนา

รศ. ดร. ศักดิ์ชัย นิรัญทวี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แจ้งว่าคณะศึกษาศาสตร์ มศว จะดำเนินการพิมพ์ ปาฐกถาเรื่อง “พุทธธรรมกับปรัชญาการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์” ที่อาตมภาพได้แสดงที่คณะศึกษาศาสตร์ มศว เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๓๘ เป็นเล่มหนังสือ เพื่อเผยแพร่ให้กว้างขวางออกไป และได้ส่งบทถอดเทปคำปาฐกถาไปให้อาตมภาพตรวจชำระ ก่อนที่จะดำเนินการจัดพิมพ์

บัดนี้ อาตมภาพได้ตรวจชำระบทปาฐกถาดังกล่าวเสร็จแล้ว โดยได้ปรับปรุงถ้อยคำสำนวน จัดวรรคตอน ตั้งหัวข้อ ตลอดจนแทรกเสริมเพิ่มความบางส่วน โดยเฉพาะหน้า ๔๑-๔๓ ได้นำเนื้อความจากปาฐกถา ที่โรงพยาบาลชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๙ มาเพิ่มเข้าด้วย อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยมีเวลาจำกัดยิ่ง ต้องจัดทำอย่างเร่งด่วน จึงอาจยังมีความบกพร่องบางประการ เช่น เนื้อหาในหัวข้อต่างๆ ยาวสั้นไม่ได้ส่วนกันบ้าง ลำดับเรื่องลักลั่นกันบ้าง และยังไม่ได้ลงที่มาหรือหลักฐานอ้างอิง สำหรับข้อมูลต่างๆ ไว้ให้ชัดเจน เป็นต้น แต่ก็หวังว่าคงจะเป็นเครื่องประกอบความรู้ความเข้าใจได้บ้างตามควร

ขออนุโมทนากุศลเจตนาของคณะศึกษาศาสตร์ มศว ในการบำเพ็ญกุศลกิจทางวิชาการครั้งนี้ อันจะเป็นส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่สังคมให้ขยายกว้างขวางยิ่งขึ้นไป

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
๒๕ เมษายน ๒๕๓๙

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง