หนังสือธรรมะ

พุทธธรรมออนไลน์

หนังสือ "พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย" เป็นผลงานนิพนธ์ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ที่ได้ประมวลเนื้อหาในพระไตรปิฎกและอรรถกถาชั้นต่างๆ เรียบเรียงให้เหมาะแก่การศึกษาค้นคว้าหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา หนังสือมีเนื้อหาเกือบ ๑,๔๐๐ หน้ากระดาษขนาด A4 เป็นประโยชน์ทั้งแก่นักศึกษาในการค้นคว้าและอ้างอิงทางวิชาการ และแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาธรรมะอย่างลึกซึ้ง

เรียนรู้ศัพท์ธรรมะ

หนังสือธรรมะล่าสุด

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง