หนังสือ/ซีดี ธรรมทาน

วัดญาณเวศกวัน มุ่งให้พระสงฆ์บำเพ็ญศาสนกิจ ตามหลักการของพระพุทธศาสนา คือ เล่าเรียนปริยัติ ศึกษา ปฏิบัติ เผยแผ่ พระพุทธศาสนา ให้ปัญญา นำพาประชาชนเข้าสู่ธรรม นอกจากกิจวัตรทั่วไปแล้ว ได้เน้นการฝึกอบรม โดยเฉพาะมีการเปิดสอนนวกภูมิ ประจำปี และทุกคราวที่มีผู้อุปสมบทใหม่ ในด้านการเผยแผ่ธรรม นอกจากการสนทนา เทศนาบรรยายธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และโอกาสสมควรทั้งในและนอกวัดแล้ว ยังอนุญาตให้สาธุชนผู้มีบุญเจตนานำธรรมบรรยายและธรรมกถาที่แสดงในโอกาสต่างๆ ไปพิมพ์เผยแพร่ ได้โดยไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ตลอดจนจัดทำหนังสือและสื่อธรรมต่างๆแจกจ่ายให้เปล่าเป็นธรรมทานเป็นประจำ สม่ำเสมอ

การขอรับหนังสือ / ซีดีธรรมะ ให้เปล่า

ผู้สนใจที่มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ และ/หรือ ปริมณฑล คือ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร สามารถลงทะเบียนและขอรับหนังสือหรือซีดีธรรมะได้ครอบครัวละ ๑ ชุด ที่หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานใดต้องการหนังสือของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) เพื่อนำเข้าห้องสมุด กรุณาทำหนังสือแจ้ง ความจำนง และนัดหมายวันเวลาที่จะมารับล่วงหน้า

สำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด ห่างไกล ไม่สะดวกที่จะเดินทางมารับหนังสือหรือซีดีธรรมะที่วัดจริงๆ สามารถเขียนจดหมายระบุวัตถุประสงค์แจ้งมาที่วัดญาณเวศกวัน (วงเล็บมุมซองว่า "ขอรับหนังสือ/ซีดี")  และเขียนชื่อที่อยู่ของผู้ขอรับให้ชัดเจนใส่ในกระดาษแผ่นเล็กๆ สำหรับติดหน้าซองหรือกล่องพัสดุที่จะส่งหนังสือ/ซีดีกลับไป

ในการขอรับหนังสือ/ซีดีธรรมะ ผู้ขอไม่ควรจัดส่งค่าใช้จ่าย หรือเงินทำบุญใดๆ ทั้งสิ้น เพราะทางวัดไม่มีการจำหน่ายหนังสือหรือสื่อธรรมะ และไม่สนับสนุนให้มีการกระทำที่อาจทำให้เข้าใจเช่นนั้นได้

การขอรับหนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย

หนังสือ "พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย" เป็นผลงานนิพนธ์ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ที่ได้ประมวลเนื้อหาในพระไตรปิฎกและอรรถกถาชั้นต่างๆ เรียบเรียงให้เหมาะแก่การศึกษาค้นคว้าหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา หนังสือมีจำนวนเกือบ ๑,๔๐๐ หน้ากระดาษขนาด A4 เป็นประโยชน์ทั้งแก่นักศึกษาในการค้นคว้าและอ้างอิงทางวิชาการ และแก่บุคคลทั่วไปที่ี่สนใจศึกษาธรรมะอย่างลึกซึ้ง

ญาติโยมผู้สนใจบำเพ็ญธรรมทานได้ร่วมกันจัดพิมพ์หนังสือนี้ขึ้นในโอกาสต่างๆ และได้มอบให้ทางวัดเป็นศูนย์กลางในการแจกจ่ายแก่ผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้ เนื่องจากหนังสือมีความหนามากและจำนวนพิมพ์จำกัด จึงกำหนดแจกให้เพียงท่านละหนึ่งเล่ม เพื่อให้กระจายโอกาสแก่ผู้ที่จะได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง โดยผู้ขอรับต้องนำบัตรประชาชนมาขอรับด้วยตนเองที่ หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์ วัดญาณเวศกวัน (งดการขอรับแทนผู้อื่น ยกเว้นมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่ง และทางวัดขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาในแต่ละกรณี)

สำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด ห่างไกล ไม่สะดวกที่จะเดินทางมารับหนังสือหรือซีดีธรรมะที่วัดจริงๆ สามารถเขียนจดหมายระบุวัตถุประสงค์แจ้งมาที่วัดญาณเวศกวัน (วงเล็บมุมซองว่า "ขอรับหนังสือ/ซีดี")  และเขียนชื่อที่อยู่ของผู้ขอรับให้ชัดเจนใส่ในกระดาษแผ่นเล็กๆ สำหรับติดหน้าซองหรือกล่องพัสดุที่จะส่งหนังสือ/ซีดีกลับไป

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับหนังสือพุทธธรรม

เนื่องจากหนังสือนี้มีเนื้อหาในแบบทฤษฎีทางวิชาการค่อนข้างมาก เหมาะแก่ผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ทางธรรมะมาพอสมควรแล้ว หรือเป็นผู้ที่ตั้งใจศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจัง จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านได้พิจารณาเนื้อหาของหนังสือ (จากไฟล์ PDF) และวิธีการใช้ประโยชน์ของตนก่อน (เช่น อ่านจากไฟล์ PDF หรือฟังเสียงอ่านก็สะดวกดี หรือ หากใช้ประโยชน์เพียงบางส่วน อาจพิมพ์จากไฟล์ PDF เท่าที่ต้องการใช้งานก็ได้) ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม

การขอรับหนังสือ กาลานุกรม

หนังสือ "กาลานุกรม" เป็นผลงานนิพนธ์ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) แสดงลำดับเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนานับตั้งแต่หลังพุทธปรินิพพาน ขนานไปกับเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์โลก พิมพ์สี่สี มีรูปประกอบจำนวนมาก ความหนา xx หน้ากระดาษขนาด xx จึงมีจำนวนพิมพ์จำกัด เช่นเดียวกับหนังสือพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย ทางวัดจึงได้กำหนดจำนวนและวิธีการแจกจ่ายในแบบเดียวกับหนังสือพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย (ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น) และขอเชิญชวนให้ผู้สนใจทุกท่านได้พิจารณาการใช้ประโยชน์ของตน ควบคู่ไปกับประโยชน์ของส่วนรวม ก่อนขอรับหนังสือนี้

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับหนังสือกาลานุกรม

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง