การเผยแพร่ผลงานสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

ในปัจจุบันนี้ ประชาชนทั่วไปนิยมใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการสื่อสารกันมาก มีฆราวาสญาติโยมจำนวนหนึ่ง ได้จัดทำเว็บไซต์หรือเว็บเพจขึ้นเพื่อเสนอข้อมูลหรือแจ้งข่าวสารต่างๆ ทั้งของวัดญาณเวศกวันก็ดี หรือของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ก็ดี ให้แก่สาธารณชนทั่วไปหรือเฉพาะแก่หมู่คณะของตนก็ตาม จึงทำให้มีเว็บเพจที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวัดฯ หรือสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปรากฏอยู่ในอินเทอร์เน็ตหลายแห่ง

ทางวัดขอแจ้งว่า ทางวัดมีช่องทางในการให้ข้อมูลและแจ้งข่าวสารต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ watnyanaves.net แห่งนี้ หรือ facebook.com/WatNyanaves.official/  และผ่านทางจดหมายข่าว "ข่าวสารญาณเวศก์" เท่านั้น  และสำหรับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ก็มีเพียงจดหมายซึ่งท่านได้เขียนขึ้นเพื่อบอกแจ้งญาติโยมเป็นครั้งคราวตามแต่โอกาสจะอำนวย และทางวัดฯ ได้นำมาแสดงไว้ที่หน้า "ประกาศข่าว" ของเว็บไซต์นี้เท่านั้น   ส่วนเว็บไซต์ เว็บเพจ หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ นั้น ทางวัดมิได้มีส่วนริเริ่ม กำกับดูแล ดำเนินการ สนับสนุนหรือคัดค้านการดำเนินการ ไม่ว่าโดยประการใด

ทั้งนี้ การบอกแจ้งนี้เป็นไปเพื่อความเข้าใจที่ถูก ตรง และชัดเจน ในการรับข่าวสารของสาธารณชนเท่านั้น ทางวัดมิได้ประสงค์ให้เกิดการลดทอนความน่าเชื่อถือของช่องทางการสื่อสารเหล่านั้นแต่อย่างใด  สำหรับช่องทางการให้ข้อมูลต่างๆ ซึ่งทางฆราวาสญาติโยมได้จัดทำดำเนินการกันมานั้น เมื่อเป็นไปโดยความปรารถนาดีต่อหมู่คณะของตนหรือต่อสาธารณะทั่วไป และได้เพียรพยายามในการจัดทำอย่างเหมาะสม เรียบร้อย ดีงาม และถูกตรง ก็เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนา

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง