การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์

..."การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์" เป็นหนังสือที่รวบรวมธรรมกถา  หลากหลายแง่มุมในเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์  ที่ผู้เขียนเคยแสดงไว้ในโอกาสต่างๆ รวม ๑๖ เรื่อง  ความยาวกว่า ๖๐๐ หน้า  ครอบคลุมเนื้อหาทั้งในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ การช่วยเหลือผู้ป่วย รวมไปถึงแง่มุมในด้านสังคม  นำมารวมไว้เป็นเล่มเดียว  มุ่งเชื่อมโยงการแพทย์เข้าหาธรรมะในพระพุทธศาสนา  แก้ปัญหาของบุคลากรและสังคม  อธิบายให้เหมาะสมกับยุคสมัย...

ภาษาไทย
ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก กรรมกับโรคพันธุกรรม ในทัศนะพระพุทธศาสนา
การแพทย์แนวพุทธ
ช่วยให้ตายเร็ว หรือช่วยให้ตายดี
ดุลยภาพ: สาระแห่งสุขภาพและความสมบูรณ์
ทำแท้ง และสารพันปัญหา - ชีวิต กับการตัดสินใจทางการแพทย์
เทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่กับจริยธรรมในแง่พุทธศาสนา
ธรรมกถาสำหรับญาติผู้ป่วย
ธรรมะชนะเอดส์
ปาฐกถาอารี วัลยะเสวี: การศึกษาแพทยศาสตร์ในสังคมไทย
พระพุทธศาสนากับการบริจาคอวัยวะ
โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ
ยุคโลกาภิวัตน์: บทบาทของแพทย์กับความหวังจากคนไข้
รักษาใจยามป่วยไข้
รักษาใจยามรักษาคนไข้
สนทนาธรรม: ชีวิต จริยธรรม กับการวิจัยทางการแพทย์
อายุรแพทย์กับปัญหาจริยธรรม

 

 

ข้อมูลพัฒนาการ
  • "การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์" เดิมชื่อ "การแพทย์ไทย : ทางเลือกใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์"  ในการพิมพ์ครั้งใหม่ (ครั้งแรก - มกราคม ๒๕๔๒) ได้นำข้อเขียนและคำบรรยายเรื่องอื่นๆ ของพระพรหมคุณาภรรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ที่เกี่ยวกับการแพทย์เพิ่มรวมเข้าด้วยอีก ๔ เรื่อง คือ "ทำแท้ง : ตัดสินอย่างไร ชีวิตเริ่มต้นเมื่อไหร่ การทำแท้งในทัศนะพระพุทธศาสนา"  "ดุลยภาพ : สาระแห่งสุขภาพและความสมบูรณ์" "ช่วยให้ตายเร็วหรือช่วยให้ตายดี" และ "ถาม-ตอบ เทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่กับจริยธรรมในแง่พุทธศาสนา"
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ปรุบปรุงเพิ่มเติม
  • มีการเพิ่มเติมเนื้อความ เมื่อ ธันวาคม ๒๕๕๓
พิมพ์ครั้งแรกมกราคม ๒๕๔๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕
ISBN974-8059-24-3, 974-8059-25-1
เลขหมู่BQ4570.M4

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 16 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง