กรรมกับโรคพันธุกรรม ในทัศนะพระพุทธศาสนา

...โรคของพืชพันธุ์ หรือพันธุกรรม คงใช้ศัพท์ผิด เลยเป็นเรื่องกรรมไป จริงๆ แล้วไม่ใช่เรื่องกรรม อาจเรียกว่าพันธุนิยามหรือเรียกเป็นอย่างอื่น ของพระเรียกว่าพีชนิยาม กฎแห่งพืชพันธุ์ เป็นเรื่องของยีนหรืออื่นๆ กรรมจะมีความสำคัญที่ว่า กรรมเป็นตัวปรับสภาพของจิตที่เป็นองค์แห่งภพของเขา ให้เข้ากันกับพืชพันธุ์ที่มีความบกพร่อง ถ้ามองในแง่กรรมก็คล้ายๆ ว่า กรรมนำให้เขามาเกิดให้เหมาะกับสภาพการเกิดที่มีความบกพร่องอันนี้ แต่บางทีก็เหมาะกันในแง่อื่น คนที่พีชนิยามมีส่วนบกพร่องก็อาจจะไปเหมาะดีในแง่อื่น ส่วนนี้ก็เลยต้องมารับผลเสียไป จะมองแง่เดียวตายตัวไม่ได้...

ภาษาไทย
ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจินตนา ศิรินาวิน
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก (๒๕๓๘) ใน "สารศิริราช" ปี ๒๕๓๘ ฉบับที่ ๔๗ หน้า ๙๓๙-๙๔๖ 
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๘
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๒ ๖ กันยายน ๒๕๔๓
ISBN974-7890-48-8
เลขหมู่BQ4435
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง