กรรมกับโรคพันธุกรรม ในทัศนะพระพุทธศาสนา

...เรื่องโรคภัยไข้เจ็บ ไม่ใช่เป็นเรื่องของกรรมอย่างเดียว เพราะว่ากฎธรรมชาติตามหลักพระพุทธศาสนามีหลายกฎ พีชนิยาม หรือกฎแห่งพืชพันธุ์ ก็เป็นอันหนึ่ง และอย่าสับสนคำว่า “พันธุกรรม” กับคำว่า “กรรม”...

LanguageThai
Sourcefrom การสนทนาธรรม for รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจินตนา ศิรินาวิน
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก (๒๕๓๘) ใน "สารศิริราช" ปี ๒๕๓๘ ฉบับที่ ๔๗ หน้า ๙๓๙-๙๔๖ 
First publishing 2538
Latest publishing onPublishing no. 12 6 September 2543
ISBN974-7890-48-8
Dewey no.BQ4435
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.