ความตายคือคติธรรมแห่งชีวิต: การบำเพ็ญกุศลเพื่อรำลึกถึงผู้ล่วงลับไปแล้ว

การระลึกให้ถูกต้องนั้น ก็คือการระลึก
อย่างรู้เข้าใจคติธรรมดา พิจารณาให้เห็นว่า
ชีวิตของคนเราทั้งหลายนั้น เกิดมาแล้ว
ดำรงอยู่ ในที่สุดก็ต้องจากไปด้วยความตาย
มองเห็นอยู่โดยประจักษ์หลักฐานมากมาย
อันนี้เป็นธรรมดาของชีวิต เมื่อเป็นธรรมดา
ของชีวิตแล้วเราก็จะต้องยอมรับความจริง
ยอมรับความจริงแล้วโน้มเข้ามาสู่ชีวิตของ
ตัวเอง พิจารณาว่าเราควรจะปฏิบัติอย่างไร
เมื่อรู้เข้าใจคติธรรมดาของชีวิตว่า มีความ
ตายเป็นที่สิ้นสุดแล้ว

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมเทศนา
ข้อมูลพัฒนาการ
  • ชื่อเดิม "ปุญญกถา" พิมพ์รวมอยู่ในหนังสือ "คืนสู่ธรรมชาติ และมรณสติ : พุทธวิธีต้อนรับความตายด้วยสติและปัญญา" พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๓๐ จัดพิมพ์โดย กลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรม
  • พิมพ์แยกเล่มในชื่อ "ความตายคือคติธรรมแห่งชีวิต : การบำเพ็ญกุศลเพื่อรำลึกถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว" พิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๓๙
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๙
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
ISBN978-616-03-0419-6
เลขหมู่BQ5630.D4
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง