ชีวิตที่สมบูรณ์ (A Fulfilled Life) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)

ทุกคนอยากมีชีวิตที่สมบูรณ์
ชีวิตที่สมบูรณ์นั้นเป็นอย่างไร
เราลองมาดูคำสอนของพระพุทธศาสนา
ท่านสอนไว้แล้วว่า ชีวิตที่สมบูรณ์นั้น
ต้องประกอบด้วยประโยชน์สุขในระดับต่างๆ
ประโยชน์สุขนี่แหละเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิต
หมายความว่า ชีวิตของเรานี้มีจุดมุ่งหมาย
หรือมีสิ่งที่ควรเป็นจุดมุ่งหมาย
Everyone desires a fulfilling
or fulfilled life.
But what is this?
Buddhism asserts that a fulfilled life
is made up of various dimensions
of wellbeing,
and that wellbeing itself
is the true goal of human life.

ภาษา
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
แปลจาก ชีวิตที่สมบูรณ์
คุณโรบิน มัวร์
พิมพ์ครั้งแรกเมษายน ๒๕๖๖
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง