หลักสูตรอารยชน

...คนทั่วไป ที่เรียกว่าคฤหัสถ์ มีหลักความประพฤติพื้นฐาน เป็นหลักประกันของชีวิต ได้แก่การปฏิบัติตามหลักในสิงคาลกสูตร ที่เรียกว่าคิหิวินัย คือ วินัยของคฤหัสถ์ ได้แก่ เว้นความชั่ว ๑๔ ประการ แล้ว เตรียมชีวิตด้วยการคบหาคนและจัดสรรทรัพย์ให้ดี แล้วก็ไหว้ทิศ ๖ พร้อมทั้งปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ เมื่อวางฐานดีอย่างนี้แล้ว ก็ดำเนินชีวิตให้เข้าถึงจุดหมาย ทั้งในขั้นประโยชน์ที่ตามองเห็นประโยชน์ที่เลยตามองเห็น และประโยชน์สูงสุด ลุถึงสันติสุข และอิสรภาพของชีวิต...

ภาษาไทย
เรียบเรียงบางส่วนจาก สอนนาค-สอนฑิต: ชีวิตพระ-ชีวิตชาวพุทธ
ข้อมูลพัฒนาการ
  • คัดตัดตอนจากหนังสือ "สอนนาค-สอนฑิต: ชีวิตพระ-ชีวิตชาวพุทธ" เฉพาะภาค ๒ ชีวิตชาวพุทธ มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม พร้อมกับตั้งชื่อใหม่ว่า "หลักสูตรอารยชน"
  • พิมพ์ครั้งแรก (พฤศจิกายน ๒๕๕๒) จัดพิมพ์โดย คลินิก ธวัชชัยทันตแพทย์ จ.ภูเก็ต และญาติมิตร พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน เพื่ออุทิศแด่ คุณพ่อเฮียงตัน แซ่หง่าน
  • ไฟล์ที่มูลนิธิไทยพึ่งไทยขอพิมพ์นี้ (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๔๘) เปลี่ยนขนาดเป็น ๑๖ หน้ายกพิเศษ ได้จัดปรับใหม่ตลอดเล่ม เช่น fonts การตั้งหัวข้อ ซอยข้อย่อย และที่สำคัญคือ ได้แทรกเสริมเติมข้อความ และเปลี่ยนถ้อยคำ หลายแห่ง (เว้นแต่ในฉบับ ๒ พากย์ ซึ่งจะต้องหารือกับผู้แปลเพื่อแก้ให้ตรงกัน)
พิมพ์ครั้งแรกพฤศจิกายน ๒๕๕๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๔๙ ๒๕๖๔
ISBN978-616-03-0089-1, 978-974-235-928-7
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง