หลักสูตรอารยชน

...คนทั่วไป ที่เรียกว่าคฤหัสถ์ มีหลักความประพฤติพื้นฐาน เป็นหลักประกันของชีวิต ได้แก่การปฏิบัติตามหลักในสิงคาลกสูตร ที่เรียกว่าคิหิวินัย คือ วินัยของคฤหัสถ์ ได้แก่ เว้นความชั่ว ๑๔ ประการ แล้ว เตรียมชีวิตด้วยการคบหาคนและจัดสรรทรัพย์ให้ดี แล้วก็ไหว้ทิศ ๖ พร้อมทั้งปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ เมื่อวางฐานดีอย่างนี้แล้ว ก็ดำเนินชีวิตให้เข้าถึงจุดหมาย ทั้งในขั้นประโยชน์ที่ตามองเห็นประโยชน์ที่เลยตามองเห็น และประโยชน์สูงสุด ลุถึงสันติสุข และอิสรภาพของชีวิต...

Development
  • คัดตัดตอนจากหนังสือ "สอนนาค-สอนฑิต: ชีวิตพระ-ชีวิตชาวพุทธ" เฉพาะภาค ๒ ชีวิตชาวพุทธ มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม พร้อมกับตั้งชื่อใหม่ว่า "หลักสูตรอารยชน"
  • พิมพ์ครั้งแรก (พฤศจิกายน ๒๕๕๒) จัดพิมพ์โดย คลินิก ธวัชชัยทันตแพทย์ จ.ภูเก็ต และญาติมิตร พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน เพื่ออุทิศแด่ คุณพ่อเฮียงตัน แซ่หง่าน
  • ไฟล์ที่มูลนิธิไทยพึ่งไทยขอพิมพ์นี้ (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๔๘) เปลี่ยนขนาดเป็น ๑๖ หน้ายกพิเศษ ได้จัดปรับใหม่ตลอดเล่ม เช่น fonts การตั้งหัวข้อ ซอยข้อย่อย และที่สำคัญคือ ได้แทรกเสริมเติมข้อความ และเปลี่ยนถ้อยคำ หลายแห่ง (เว้นแต่ในฉบับ ๒ พากย์ ซึ่งจะต้องหารือกับผู้แปลเพื่อแก้ให้ตรงกัน)
First publishingNovember 2552
Latest publishing onPublishing no. 49 2564
ISBN978-616-03-0089-1, 978-974-235-928-7
Dewey no.No related data

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 1 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.