รัฐศาสตร์เพื่อชาติ VS รัฐศาสตร์เพื่อโลก

...ตอนแรก เรามองเห็นสถานที่ที่สะอาด มีต้นไม้ มีธรรมชาติต่างๆ ที่สดชื่นสวยงาม น่าดูน่าชม ก็เป็นทัศนีย์ แต่จะให้ผลจริงๆ ที่ลึกซึ้งลงไป ก็ต้องเข้าไปถึงจิตใจ ให้เกิดความรู้สึกรื่นรมย์ คือ เป็นรมณีย์ อันนี้เป็นลักษณะทั่วไป และวัดวาอารามก็ควรจะเป็นสถานที่ซึ่งเป็นทัศนียะ และรมณีย์...

...คนที่ชนะเขาโดยไม่ต้องทำร้ายเขา ที่เรียกว่าไม่ชนะด้วยเวรนั้น ต้องเก่งกว่าคนที่คิดจะทำร้ายเป็น ๑๐ เท่า เพราะฉะนั้นคนที่จะสร้างโลกใ้ห้มีสันติสุขที่แท้จริง จะต้องเป็นคนที่พัฒนาอย่างสูง ถ้าเรามัวมาเพลิดเพลินมัวเมากันอยู่ อ่อนแอปวกเปียก โดยเฉพาะอ่อนปัญญา (หรือเบาปัญญา) ก็ไปไม่รอด...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมงานวันวิสาขบูชา ๒๕๔๗ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๗
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก (ตุลาคม ๒๕๔๗) ในโอกาสที่ พลโท นายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ อันเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานมาทอดที่ วัดญาณเวศกวัน ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๗
พิมพ์ครั้งแรกตุลาคม ๒๕๔๗
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙
ISBN974-926621-4-x
เลขหมู่BQ4570.S7
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง