รัฐศาสตร์เพื่อชาติ VS รัฐศาสตร์เพื่อโลก

... พระพุทธศาสนาต้องการให้กระตุ้นเร้าชักชวนกันด้วยปัญญา ซึ่งเป็นเรื่องที่ยาก หลักรัฐศาสตร์ของพระพุทธศาสนาจึงขยายพ้นขอบเขตผลประโยชน์และอำนาจของรัฐ ออกไปถึงประโยชน์สุขของทั้งโลก ....

LanguageThai
Sourcefrom ธรรมกถา ปาฐกถา for ญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมงานวันวิสาขบูชา ๒๕๔๗ at วัดญาณเวศกวัน on/in 2 June 2547
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก (ตุลาคม ๒๕๔๗) ในโอกาสที่ พลโท นายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ อันเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานมาทอดที่ วัดญาณเวศกวัน ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๗
First publishingOctober 2547
Latest publishing onPublishing no. 5 January 2559
ISBN974-926621-4-x
Dewey no.BQ4570.S7
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.