อารยธรรมจะเป็นจริงได้ ต้องให้มนุษย์อยู่ในโลกที่รมณีย์

เรื่องของอารยธรรมนั้น ไม่ใช่เป็นการเบียดเบียนเอาชนะมนุษย์พวกอื่นเท่านั้น แต่เป็นการเบียดเบียนกำราบธรรมชาติ หรือโลกของธรรมชาติด้วย หมายความว่า พวกมนุษย์นั้นเจริญขึ้นมา ด้วยการพิชิตธรรมชาติ ทําร้ายรุนแรงต่อโลกของธรรมชาติ

อารยธรรมที่แท้ คืออารยธรรมที่ยั่งยืนในยุคนี้ เราพูดกันถึง การพัฒนาที่ยั่งยืน ก็พูดต่อไปได้ว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมที่ยั่งยืน อารยธรรมจะยั่งยืนได้ ก็ด้วยมีการพัฒนาที่ยั่งยืนนี่แหละ ถ้าการพัฒนาไม่ยั่ง ยืนอารยธรรมก็ยั่งยืนไม่ได้

"รมณีย์" เป็นจุดบรรจบที่ประสานเสริมกัน ระหว่างสุขภาวะแห่ง ชีวิตของคน กับธรรมชาติที่คงอยู่ในสภาพดี เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูล เมื่อเป็นรมณีย์ ก็คือคนมีชีวิตอยู่ได้ดี มีใจสดชื่นรื่นรมย์ พร้อมกันที่ธรรมชาติ งดงามสดชื่นสมบูรณ์ดี

ภาษาไทย
ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ ผศ.ดร. พุทธชาติ แผนสมบูรณ์ ณ ที่พักสงฆ์อาพาธ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เมื่อ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
พิมพ์ครั้งแรก๒๓ กันยายน ๒๕๖๖
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง