ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม (Life Conducive to Work - Work Conducive to Virtue) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)

ชีวิตของเราแต่ละคน เป็นสิ่งที่ทำให้สมบูรณ์ได้ และเราสามารถทำให้สมบูรณ์ได้ แม้แต่ด้วยการปฏิบัติงานนี้แหละอย่างถูกต้อง เมื่อเราปฏิบัติต่องานหรือทำงานอย่างถูกต้อง มีท่าทีของจิตใจต่องานถูกต้องแล้ว ชีวิตก็จะเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ในตัวในแต่ละขณะนั้นนั่นเอง นี่คือประโยชน์ในระดับต่างๆ จนถึงขั้นสูงสุด ที่ทางธรรมได้สอนไว้

Our individual lives, however, can be brought to completion even through engaging in work. When we establish a skilful attitude towards work, every moment of our lives will be fulfilling.

ภาษา
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์อารี วัลยะเสวี อดีตผู้อำนวยการ และหมอสาคร ธนมิตต์ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัย มหิดล เมื่อ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๓๒
แปลจาก ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม
By Robin Moore
ลิขสิทธิ์คุณบรรจง สงวนกุลชัย (เปิ้ล) เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แปล
พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม ๒๕๓๒
พิมพ์ล่าสุดยังไม่มีข้อมูล
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง