พระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพของโลก (Buddhism for World Peace) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)

พระพุทธศาสนานั้นสอนระบบการศึกษาแบบองค์รวม และระบบ
การศึกษาแบบองค์รวมนั้นแหละเป็นตัวพระพุทธศาสนา เราก็จึง
พูดออกมาแค่ว่า"พระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพของโลก"คือซ่อน
คำว่าการศึกษาอยู่ในตัวพระพุทธศาสนาเพราะว่าพระพุทธศาสนา
มีการศึกษาเป็นเนื้อตัวอยู่แล้ว พระพุทธศาสนาเป็นระบบการศึกษา
ที่นำไปสู่สันติภาพอันแท้จริงของโลก ซึ่งมีความหมายว่า ทั้งสันติ
ภายใน สันติภายนอก ทั้งสันติภาพในความหมายแคบๆ ว่าไม่มี
สงครามหรือปราศจากความขัดแย้ง และในความหมายที่น่าจะ
ยอมรับได้ว่าสันติสุขที่มนุษย์อยู่ร่วมกันด้วยจิตใจที่เอิบอิ่มเบิกบาน
ผ่องใส มีความสุข
One way to define Buddhism is a system of holistic
education, Nestled within the title 'Buddhism for World
Peace' is thus the concept of education, which lies at
the heart of Buddhism, By definition, Buddhism leads
to genuine peace in the world; to inner and outer peace.
Outer peace can be characterized in a narrow sense
as an absence of conflict or war, or in a more positive
sense as living together with ease, contentment, joy,
and wellbeing.

ภาษา
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณะกรรมการกองทุนการศึกษาเพื่อสันติภาพ เมื่อ ๙ มกราคม ๒๕๔๒
แปลจาก พระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพของโลก
คุณโรบิน มัวร์ (Robin Moore)
พิมพ์ครั้งแรกพฤษภาคม ๒๕๖๖
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง