โครงสร้างพระไตรปิฎก และความหมายในภาษาอังกฤษ และแนวอภิธรรม ๗ คัมภีร์

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ภิกษุสามเณร ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อ ๒๘ มกราคม ๒๕๑๕
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๐
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๐
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมฺู่BQ1173
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง