โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ ฉบับ ๒ พากย์

ภาษาไทย-อังกฤษ
ที่มาจาก ธรรมเทศนา
แปลจาก โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ
ศ. ดร. พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ แปลเป็นภาษาอังกฤษ
ศ. ดร. สมศีล ฌานวังศะ ช่วยตรวจและเรียบเรียงบันทึกท้ายเล่ม
รศ ดร. วิภา ฌานวังศะ ทวนทาน
อยู่ในหนังสือชื่อ-
พิมพ์ครั้งแรกมิถุนายน ๒๕๕๙
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ISBN978-616-413-496-6
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง