ประเทศเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ ถ้าประชาชนไม่เป็นธรรมาธิปไตย

ภาษาไทย
ที่มาจาก การประพันธ์ เมื่อ ธันวาคม ๒๕๕๓
เรียบเรียงบางส่วนจาก ประชาธิปไตย ไม่ยาก ถ้าอยากได้
ข้อมูลพัฒนาการพิมพ์บทความเรื่อง ประเทศเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ ถ้าประชาชนไม่เป็นธรรมาธิปไตย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากหนังสือเรื่อง ประชาธิปไตยไม่ยาก ถ้าอยากได้ ของพระเดชพระคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ในหนังสืออนุสรณ์การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
พิมพ์ครั้งแรกตุลาคม ๒๕๕๓
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง