ความเป็นอนิจจังของสังขารกับอิสรภาพของสังคม

...ควมมเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งหลาย มิใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเลื่อนลอย เมื่อสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่เลื่อนลอย เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัย มันก็มีผลรวมออกมา คือ มีความเป็นไปอย่างแน่นอนตามเหตุปัจจัย...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณะผู้มาร่วมงานในวันปรีดี พนมยงค์ ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๒๙
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก (พฤษภาคม ๒๕๒๙)
  • พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กันยายน ๒๕๕๒) พิมพ์รวมเล่มกับหนังสือ "ความเป็นอนิจจังของสังคม"  (ปรีดี พนมยงค์) จัดพิมพ์เนื่องในโอกาส ๑๐๐ ปีชาตกาล รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ หน้าปกชื่อ ความเป็นอนิจจังของสังคม
พิมพ์ครั้งแรกพฤษภาคม ๒๕๒๙
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓
ISBN978-611-7056-07-9
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 2 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง