เหตุและผลของการอวดอุตริมนุษธรรม (ทำไมพระพุทธเจ้าจึงห้ามอวดอุริมนุษยธรรม ?)

... พุทธบัญญัติไม่ให้พระภิกษุอวดอุตริมนุษยธรรม คือคุณวิเศษหรือการบรรลุธรรมอย่างสูงที่เกินปกติมนุษย์สามัญ เช่น สมาธิ ฌาน สมาบัติ มรรคผล ถ้าอวดโดยที่ตนไม่มีคุณวิเศษนั้นจริง คือหลอกเขา ย่อมต้องอาบัติปราชิก ขาดจากความเป็นภิกษุ แต่ถึงแม้ว่าจะได้บรรลุคุณวิเศษนั้นจริง ถ้าพูดอวดหรือบอกกล่าวแต่ชาวบ้านหรือผู้อื่นใด ที่มิใช่ภิกษุหรือภิกษุณีก็ไม่พ้นเป็นความผิด เพียงแต่เบาลงมา เป็นอาบัติปาจิตตีย์ ...

ภาษาไทย
เรียบเรียงบางส่วนจาก พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ
พิมพ์ครั้งแรกมิถุนายน ๒๕๔๔
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๔
ISBN974-88425-4-1
เลขหมู่BQ1153

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง