ร่าเริงสดใส สู่ความเกษมศานต์

...เธอทั้งหลาย ผู้ที่ตื่นอยู่ จงสดับ ผู้ที่หลักอยู่ก็จงตืน ตื่นดีกว่าหลับ เพราะว่าภัยไม่มีแก่ผู้ตื่น ผู้ที่ตื่นอยู่ มีสติ มีสัมปชัญญะ มีใจมั่นเป็นสมาธิ เบิกบาน ผ่องใส หมั่นไตร่ตรองพิจารณาธรรมให้ถ่องแท้ถูกชัดตามกาลโอกาส ผู้นั้นมีใจแน่วเป็นหนึ่งเดียวแล้ว พึงกำจัดเสียได้ซึ่งความมืดมนแห่งอวิชชา...

...เพราะเหตุฉะนั้นแล ภิกษุพึงอยู่กับธรรมที่จะนำใจให้ตื่น เธอมีความเพียร มีปัญญาครองตน เป็นผู้ที่ได้ฌาน ตัดกิเลสที่ผูกลัดตัวไว้กับความเกิดแก่ได้แล้ว จะได้สัมผัส สัมโพธิอันยอดเยี่ยมในอัตภาพนี้เลยทีเดียว...

ภาษาไทย
ที่มาจาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรกพฤศจิกายน ๒๕๕๑
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๓๙ เมษายน ๒๕๖๖
ISBN978-974-378-411-8
เลขหมู่รอวิเคราะห์หมวดหมู่
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง