รากฐานพุทธจริยศาสตร์สำหรับสังคมไทยร่วมสมัย

เมื่อว่าถึงพุทธจริยศาสตร์ นักปราชญ์และผู้ตีความเกี่ยวกับพุทธสาสนา มักมีความคิดจำกัดอยู่แต่ในกรอบบัญญัติทางธรรมหรือคำสอน ทั้งๆ ที่พระปาพจน์ในพุทธศาสนานั้น ย่อมมีทั้งธรรมและวินัยเป็นส่วนประกอบ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ธรรมหรือคำสอน และวินัยหรือระเบียบปฏิบัติรวมกันเข้า จึงนับเป็นพุทธจริยศาสตร์ทั้งหมด

ธรรมนั้นว่าด้วยอุดมคติและหลักการ ส่วนวินัยนั้นว่าด้วยสภาพเงื่อนไขทางวัตถุและทางสังคม ที่เอื้อต่อการปฏิบัติตาม และการบรรลุถึงอุดมคติและหลักการดังกล่าวนั้น

วินัยในที่นี้ มิได้หมายเพียงระเบียบปฏิบัติสำหรับภิกษุและภิกษุณีเท่านั้น หากรวมถึงแก่นสารของข้อกำหนดกฎเกณฑ์และการจัดองค์กรทางวัตถุและทางสังคมดังกล่าวด้วย โดยนัยนี้ ย่อมไม่มีความคิดความอ่านใดๆ อันเกี่ยวกับพุทธจริยศาสตร์จะสมบูรณ์ได้ ถ้าไม่ได้พิจารณากันให้ครบ ทั้งในแง่ธรรมและในแง่วินัย

ภาษาไทย
ประเภทผู้อื่นเรียบเรียง
แปลจาก Foundations of Buddhist Social Ethics
โดย วีระ สมบูรณ์ (สำนักพิมพ์เทียนวรรณ) ชื่อเดิม Foundations of Buddhist social ethics for contemporary Thailand
ลิขสิทธิ์ศ.ดร. วีระ สมบูรณ์
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรกในชื่อว่า "รากฐานพุทธจริยศาสตร์ทางสังคมเพื่อสังคมไทยร่วมสมัย" โดย สำนักพิมพ์เทียนวรรณ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘
  • ต่อมาได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมข้อความบางตอน และมีการปรับชื่อหนังสือเป็น "รากฐานพุทธจริยศาสตร์สำหรับสังคมไทยร่วมสมัย" จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมล คีมทอง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๒๘
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๓
ISBN978-974-7493-30-6
เลขหมู่รอวิเคราะห์หมวดหมู่

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง