นิติศาสตร์แนวพุทธ

...กฎหมายหรือกฎสมมติของมนุษย์เป็นคุณ เมื่อมันเป็นเครื่องมือสนองความต้องการของธรรมแต่เมื่อความต้องการธรรมเลือนลางจางหาย กฎหมาย ก็อาจกลายเป็นเครื่องมือสนองความปรารถนาส่วนตัวของบุคคล...

...เช่นเป็นเครื่องมือของการแสวงหาผลประโยชน์ของตน หรือการกลั่นแกล้งทำร้ายผู้อื่น  กฎหมายหรือกฎสมมติของมนุษย์มีกำเนิดขึ้น เพื่อช่วยสนับสนุนธรรมหรือกฎแท้ของธรรมชาติ ให้ปรากฏผลเป็นจริงหนักแน่นในสังคมมนุษย์...

...แต่เมื่อคนแปลกแยกจากความจริงแท้แห่งธรรม หรือหลงลืมมองข้ามไปเข้าไม่ถึงธรรมแล้ว กฎหมายหรือกฎสมมติของมนุษย์นั้นก็เลื่อนลอยคลาดเคลื่อนจากคุณค่าที่แท้จริง และกลับกลายเป็นเครื่อทำลายสังคมมนุษย์เสียเอง...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร อัยการสูงสุด และผู้ทรงคุณวุฒิในวงการนินิศาสตร์ ณ ห้องประชุมเล็กจุณณานนท์ สำนักงานอัยการสูงสุด เมื่อ ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๙
ข้อมูลพัฒนาการ
  • เนื้อหาของหนังสือ นำไปเป็นภาคหนึ่งของหนังสือ "สลายความขัดแย้ง : สังคมศาสตร์ที่หยั่งถึงธรรมชาติ"
พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม ๒๕๓๙
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
ISBN974-8239-34-9, 974-7891-63-8
เลขหมู่BQ4570.L38
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง