คืนวัน ไม่ผ่านไปเปล่า

..."ทำอย่างไรให้วันปีใหม่เป็นวันเริ่มต้นแห่งความร่าเริงตลอด ๓๖๕ วัน ก็คือต้องมีจิตใจที่ประกอบด้วยความดีงาม ไม่ใช่มุ่งแต่จะสนุกสนานแบบโมหะ หลงมัวเมา เราจะต้องคิดดี ตั้งใจดี มีความเพียรพยายาม เราจะเดินหน้า เราจะสร้างสรรค์ ทำให้ชีวิตของเรามีความดีงาม ความสุขความเจริญ เราจะทำให้สังคมประเทศชาติของเรามีความดีงาม ความสุข ความเจริญ เมื่อตั้งจิตใจได้อย่างนี้ จิตใจเราก็ร่าเริงเบิกบาน เมื่อตั้งใจแล้ว ก็ใช้ปัญญาคิดหาทางปรับปรุงพัฒนาชีวิตให้เดินหน้า รู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ วันขึ้นปีใหม่ก็เปรียบได้กับเป็นจุดท้าทายเราว่าเราจะใช้เวลาเป็นไหม เราจะสร้างความเจริญงอกงาม และความสุขได้สำเร็จหรือไม่ มงคลจะมีมาหรือเปล่า"...

Development

"คืนวันไม่ผ่านไปเปล่า" เป็นหนังสือที่คัดเลือก และรวบรวมข้อความจากหนังสือ ๔ เล่ม คือ

  • วาทะธรรมเพื่อการพัฒนาตน
  • วาทะธรรมเพื่อประโยชน์สุขของพหุชน
  • เวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่า
  • อมฤตพจนา (พุทธศาสนสุภาษิต)
First publishingJanuary 2548
Latest publishing onPublishing no. 16 March 2563
ISBN-
Dewey no.BQ4570.L5

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 4 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.