เวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่า

LanguageThai
Development
  • "เวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่า" เป็นการนำเอาธรรมกถาอำนวยพรของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ แก่ คุณจุฬารัตน์ เสรีเชษฐพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สื่อเกตร จำกัด มากราบนมัสการขอพรปีใหม่ ๒๕๔๖ แก่ ประชาชนชาวไทย ที่ วัดญาณเวศกวัน ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ พร้อมด้วยธรรมอำนวยพร "พลิกหายนะเป็นพัฒนา" อันเป็นคำสอนที่เกิดจากเมตตาธรรมสูงยิ่ง เพื่อการพัฒนาตน ดังพุทธภาษิตที่ว่า "บุคคลที่ฝึกดีแล้ว ย่อมได้ที่พึ่งที่หาได้ยาก" ซึ่งเคยตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ข่าวสด เมื่อวันเสาร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๑ และ พุทธภาษิตจากหนังสือ "อฤตพจนา" หมวดพ้นทุกข์-พบสุข
First publishing 2542
Latest publishing onPublishing no. 2 2542
ISBNNo related data
Dewey no.No related data
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.