วาทะธรรมเพื่อประโยชน์สุขของพหุชน ของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)

...ในโลกยุคนี้ เมื่อเด็กออกไปอยู่ในสังคม เขาจะได้พบเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกสบายมากมาย นี่เป็นด้านหนึ่ง แต่อีกด้านหนึ่ง ในเวลาเดียวกันนั้น สังคมที่เจริญด้วยเทคโนโลยี ก็มีความซับซ้อนที่ทุกคนจะต้องเข้มแข็ง สามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆ ในรูปแบบที่หลากหลาย ถ้าเป็นเด็กมีแนวโน้มไปในทางอ่อนแอ เห็นแก่ความสะดวกสบาย เมื่อไปพบกับระบบสังคมที่ซับซ้อน เช่น เทคโนโลยีที่ช่วยให้สะดวกสบายนั้นก็ไม่ได้มาง่ายๆ เปล่าๆ แต่ต้องมีเงินหาซื้อ เป็นต้น เมื่อเผชิญกับระบบสังคมที่ซับซ้อนนี้ คนที่อ่อนแอก็สู้ไม่ได้ แล้วเด็กพวกนี้ก็จะมีปัญหา...

LanguageThai
Typeผู้อื่นเรียบเรียง
Development
  • "วาทะธรรมเพื่อประโยชน์สุขของพหุชน ของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)" เป็นการคัดสรร และรวบรวมวาทะธรรม ของพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) เพิ่มเติมจากหนังสือเล่มอื่นๆ ในปี ๒๕๔๕ พร้อมกับตั้งชื่อใหม่
  • หนังสือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน เพราะข้อคิดงานเขียนของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) มีความทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ ทำให้ผู้อ่านเข้าใจธรรมชาติของโลก และของมนุษย์ และข้อความสำคัญ คือ มึความเมตตาเป็นพื้นฐาน โดยอาศัยความรู้จากพระไตรปิฎก ที่ท่านได้เรียนรู้ และเข้าใจอย่างลึกซึ้งเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ ทำให้คนที่ประสบปัญหาไร้ทางออก เมื่อได้อ่านก็จะเห็นแสงสว่าง และเกิดแรงบันดาลใจอยากเรียรู้เพิ่มมากขึ้น
First publishing 2546
Latest publishing onPublishing no. 1 2546
ISBN974-90792-3-x
Dewey no.BQ4055
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.