สูตรของชีวิตที่ดี

ฉันทะ ความอยากความปรารถนาที่เป็นกุศล คือ ความรักความชื่นชมยินดี
พอใจอยากให้คนสัตว์สิ่งนั้นๆ ดีงามสะอาดหมดจดสดใสอยู่ดีมีสุขเต็มเปี่ยม
สมบูรณ์ และอยากทำสิ่งนั้นๆ ให้ดีงามสมบูรณ์เต็มสภาวะของมัน เป็นตัวนำ
ซึ่งพาเอาความเพียรพยายามที่จะทำให้ดีงามล้ำเลิศตามมา เป็นต้นกำเนิด
ของความดีงาม ความเจริญงอกงาม และความสุข (ตรงข้ามกับ ต้ณหา)
ควรปลูกฝังตั้งแต่ในครอบครัว ให้ลูกให้เด็กเจริญเติบโตขึ้นมาพร้อม
ด้วยฉันทะนี้ มนุษย์จะได้มีชีวิตที่งาม มีสังคมที่ดี และมีธรรมชาติที่รมณีย์
ที่ไหนคนมีฉันทะ ความขี้เกียจและขยะ ก็จะไม่มี ความมักง่ายสกปรก
คดโกง หายไปสิ้น เพราะเป็นถิ่นอาศัยที่สร้างสรรค์เสวนาของอารยชน

First publishingNo related data
Latest publishing onPublishing no. 4 November 2566
ISBNNo related data
Dewey no.No related data

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 1 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.