สัมมาสมาธิ และสมาธิแบบพุทธ

"...คุณสมบัติ และประโยชน์ของสมาธิที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

  • ๑. สมาธิทำให้จิตใจแน่วแน่เกิดพลัง ซึ่งอาจนำไปใช้ในเรื่องของฤทธิ์ เรื่องของปาฏิหารย์เป็นพลังจิต
  • ๒. สมาธิทำให้จิตใส ทำให้มองอะไรชัดเจน เกื้อกูลต่อการใช้ปัญญา
  • ๓. สมาธิทำให้จิตใจสงบ ทำให้เกิดความสุข 
...เวลานี้สังคมมีปัญหาทางจิตใจมาก เพราะพิษภัยของวัตถุนิยม คนจึงหวังประโยชน์ข้อมี่่ ๓ จากสมาธิมาก ซึ่งยังไม่ใช่จุดหมายของพระพุทธศาสนา...

...ขอให้จำหลักการสำคัญของพระพุทศาสนาว่า ถ้าปฏิบัติธรรมอะไรแล้ว ทำให้เกิดความประมาทก็ผิด ถ้าปฏิบัติธรรมอะไรแล้ว ไม่ส่งผลให้ก้าวต่อไปในระบบแห่งกระบวนการของไตรสิกขา ไม่เคลื่อนสู่จุดหมายก็ผิด..."

Development

 

  • "สัมมาสมาธิ และสมาธิแบบพุทธ" เป็นตอนใหญ่บทหนึ่งในหนังสือ "พุทธธรรม" คือ บทที่ ๒๑ องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๓: หมวดสมาธิ ตอนใหญ่ที่นำมาแยกพิมพ์เป็นเล่มต่างหาก คือ ตอนว่าด้วย "สัมมาสมาธิ" โดยเนื้อหาเรื่อง "สมาธิแบบพุทธ" นี้ สอดคล้องกับเรื่อง "สัมมาสมาธิ" แต่อ่านเข้าใจได้ง่ายกว่า เป็นปาฐกถาที่แสดงแก่ญาติโยมทั่วไป ไม่เน้นวิชาการอย่างในเรื่องแรก เหมาะสำหรับผู้เริ่มสนใจปฏิบัติการอ่าน และทำความเข้าใจในเบื้องต้น เมื่อเข้าใจดีแล้วก็จะช่วยเสริมความเข้าใจในเรื่องแรกได้เป็นอย่างดี

 

First publishing 2542
Latest publishing onPublishing no. 2 2542
ISBN974-8415-85-6
Dewey no.BQ5630.S16

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 2 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.