สถานการณ์พระพุทธศาสนา: พลิกหายนะเป็นพัฒนา

เมื่อได้เห็นได้ยินข่าวเสียหายเหล่านี้ในวงการพระสงฆ์ เราจะต้องรู้ตระหนักว่า มันไม่ใช่ปัญหาเฉพาะของพระสงฆ์เท่านั้น แต่นี่คือปัญหาของสังคมไทยทั้งหมด ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนภัยให้รู้ว่าเวลานี้ แม้แต่ส่วนที่ละเอียดอ่อนที่สุด ส่วนที่ถือว่าดีที่สุดของเรายังเลวทรามขนาดนี้ แล้วสังคมไทยส่วนรวมจะเลวทรามเสื่อมโทรมขนาดไหนแล้ว เราจะนิ่งนอนใจอยู่ไม่ได้ จะต้องรีบลุกขึ้นมาช่วยกันปรับปรุงแก้ไข

แล้วอันนี้ก็จะเป็นสำนึกที่เป็นประโยชน์ ช่วยนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ไม่ใช่เป็นเพียงการมาต่อว่าด่าทอหรือปรับทุกข์กันแล้วก็จบไป ไม่ได้อะไรขึ้นมา ถ้าเราคิดพิจารณาโดยใช้ปัญญาอย่างนี้ ก็จะเป็นประโยชน์ โดยเห็นทางที่จะใช้สถานการณ์เหล่านี้ให้เกิดคุณค่าขึ้นมา คือทำให้มีการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาสังคมโดยส่วนรวม รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงการพระศาสนาด้วย

LanguageThai
from ธรรมกถา ปาฐกถา for คณะผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง "ปัญหาและแนวทางการปรับปรุงการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน" จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย at หอประชุมพุทธมณฑล ศาลายา จังหวัดนครปฐม on/in 22 January 2536
Development
  • เดิมชื่อว่า"สถานการณ์พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน" (ตามคำอาราธนา)
  • พิมพ์ครั้งที่ ๒ (เมษายน ๒๕๓๖) จัดพิมพ์โดย มูลนิธิพุทธธรรม
  • พิมพ์ครั้งที่ ๒ (พฤศจิกายน ๒๕๓๘) จัดพิมพ์โดย มูลนิธิพุทธธรรม
  • พิมพ์ครั้งที่ ๔ (ธันวาคม ๒๕๓๖) มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม จัดพิมพ์โดย ทุนส่งเสริมพุทธธรรม ในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๓๖, ขึ้นปีใหม่ ๒๕๓๗
First publishing 2536
Latest publishing onPublishing no. 13 August 2565
ISBN974-7890-36-4
Dewey no.BQ4570.S6

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 2 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.