ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติ

การที่จะนำสังคมไทยให้เดินหน้าไปสู่ความเจริญพัฒนาอย่างได้ผลดี มีเนื้อหาสาระแท้จริงโดยไม่ล้มเหลวเสียก่อน และทั้งไม่สูญเสียความเป็นไทยด้วยนั้น คนไทยในช่วงต่อแห่งยุคสมัยนี้จะต้องเป็นผู้ฉลาดที่จะสืบทอดความเป็นไทยเอาไว้เป็นแกนในของตัว พร้อมไปด้วยกันกับการรับเอาความเจริญใหม่ๆ จากภายนอก เข้ามาผนวกและกลั่นย่อยเสริมตัวให้ขยายและก้าวหน้าต่อไป

สิ่งที่ขาดไปในอารยธรรมของชนชาติที่พัฒนาแล้วเหล่านี้ก็คือ การพัฒนาด้านจิตปัญญา หรือการพัฒนาจิตใจ และการพัฒนาปัญญา ที่เรียกว่าสัมมาปัญญา ซึ่งการพัฒนาทั้งสองด้านหรือสองระดับนี้ เป็นแดนที่ถนัดเป็นพิเศษของพระพุทธศาสนา ดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงอำนวยประโยชน์ มีคุณค่าอย่างยิ่งต่ออารยธรรมของมนุษยชาติ เพราะสามารถชี้นำบอกทาง ที่จะทำให้การพัฒนาอารยธรรมดำเนินไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ส่งผลให้มวลมนุษย์ประสบสันติสุขและอิสรภาพได้ตามความมุ่งหมาย

LanguageThai
from การประพันธ์ for คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสืออนุสรณ์พุทธบูชา ในคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างพุทธมณฑล on/in October 2530
Development
  • หนังสือเรื่อง "ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติ" นี้ นอ.ดร.สมภพ ภิรมย์ ร.น. และคุณประภาพรรณ รัตตานนท์ ในนามของคณะอนุกรรมการจัดทำหนังสืออนุสรณ์พุทธบูชา ในคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างพุทธมณฑล ได้ติดต่อขออาราธนาผู้เขียนเรียบเรียงขึ้น ต้นฉบับเสร็จเรียบร้อยในเดือนตุลาคม ๒๕๓๐ ในระหว่างที่คณะอนุกรรมการฯ ยังรอการจัดพิมพ์อยู่ กองพุทธศาสนสถาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ขออนุญาตจัดพิมพ์เผยแพร่ก่อนเป็นครั้งแรก ในโอกาสแห่งการจัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ พุทธมณฑล ระหว่างวันที่ ๑-๗ ธันวาคม ๒๕๓๐ ต่อมาได้มีผู้เห็นประโยชน์นำไปพิมพ์เผยแพร่อีกในบางโอกาส จนกระทั่งคณะอนุกรรมการที่กล่าวข้างต้นได้ตีพิมพ์รวมในหนังสือ "พุทธมณฑล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มหาราช" เสร็จสิ้นในปลายปี พ.ศ.๒๕๓๑
    พระมหาอินศร จินฺตาปญฺโญ ได้ช่วยพิมพ์ต้นแบบหนังสือนี้ด้วยเครื่อคอมพิวเตอร์ ทำให้เกิดความสะดวกและประหยัดในการพิมพ์เป็นอันมาก จึงขออนุโมทนาต่อพระมหาอินศร จินฺตาปญฺโญ แทนผู้จัดพิมพ์ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

  • การจัดพิมพ์ครั้งแรก (ธันวาคม ๒๕๓๐) จัดพิมพ์โดย กองพุทธศาสนสถาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ในหนังสือ พุทธมณฑล เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มหาราช เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ พ.ศ. ๒๕๓๐
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒ งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูกิตติญาณประยุต เจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๗ (กันยายน ๒๕๓๗) มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม จัดพิมพ์โดย มูลนิธิพุทธธรรม
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ (ตรวจชำระ-จัดปรับรูปเล่ม) จัดพิมพ์โดย มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
First publishingDecember 2530
Latest publishing onPublishing no. 27 April 2561
ISBN974-7890-01-1, 974-7891-26-3, 974-8357-76-7
Dewey no.BQ4028.T5

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 2 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.