หนังสือสวดมนต์ (ฉบับชาวบ้าน)

คำว่า "ชาวบ้าน" หมายถึงคนอยู่บ้าน คือคฤหัสถ์...

การสวดมนต์นั้น ถ้าจะให้ได้ผลเต็มความหมายจริง ก็เป็นการสาธยาย โดยมีมนสิการ คือมีสตินึกทันตามทันอยู่กับถ้อยคำตามวาจาที่สาธยาย ในใจก็มนสิการคือใส่ใจพิจารณามองเห็นความหมาย ให้ได้ปัญญารู้เข้าใจธรรม แล้วซาบซึ้งใจได้ปีติไปได้วย

ถ้าไม่ได้มนสิการ แต่สาธยายไป โดยมีสติกำกับใจอยู่กับการสวดคำสวดที่รู้อยู่ว่าเป็นเรื่องพระรัตนตรัย ว่าด้วยสิ่งที่ดีงามประเสริฐ แถมมีบรรยากาศที่เป็นบุญเป็นกุศล ในขณะที่ปากสวดไป ใจก็สงบปลาบปลื้มเอิบอิ่มยินดีมีปีติปราโมทย์ตลอดเวลาที่สวดอยู่นั้น แม้จะขาดผลทางปัญญา แต่ก็ได้ผลดีงามทางจิตใจ ช่วยเตรียมจิตให้พร้อมที่จะเป็นสมาธิ

อสชฺฌายมลา มนฺตา.
มนต์ทั้งหาย มีการไม่สาธยาย เป็นมลทิน

LanguageThai
First publishingNovember 2564
Latest publishing onPublishing no. 2 21 December 2564
ISBNNo related data
Dewey no.No related data
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.