ตอบคุณหมอ: ให้พระอาพาธก็สบาย แพทย์พยาบาลก็สุขใจ

ปัญหาผู้ทำงานรักษาพยาบาลปฏิบัติต่อพระ และปัญหาพระปฏิบัติตัวในการรับการรักษาพยาบาลนี้ ถ้ามองในแง่บุคคล ก็เป็นเรื่องนี่น่าเห็นใจทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายพระ ทั้งฝ่ายโยม ทำไมจึงเห็นใจทุกฝ่าย เพราะว่า (ไม่ต้องพูดถึงจิตใจหรือนิสัยดี-ร้ายของแต่ละบุคคล) อย่างน้อยทุกคนทุกฝ่ายอยู่กันในบรรยากาศมืดๆมัวๆ สลัวคลุมเคลือทำกันไปตามที่นึก คลุมเคลือไม่ค่อยแน่ใจพอให้ผ่านสถานการณ์นั้นๆ ไปทีหนึ่งๆที่จริง ควรเป็นเรื่องการจัดการในระบบงานให้ลงตัวชัดไป คือเป็นมาตรการทางสังคม ให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องรู้อยู่เป็นส่วนหนึ่งของวิธีปฏิบัติในการทำงานว่าสำหรับบุคคลประเภทนี้ ให้ปฏิบัติต่อเขาอย่างนี้ๆ และตัวเขาเองจะปฏิบัติอย่างนี้ๆ

LanguageThai
First publishingFebruary 2562
Latest publishing onPublishing no. 1 February 2562
ISBN978-616-7053-49-3
Dewey no.No related data
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.