โยนิโสมนสิการ-วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม

...โยนิโสมนสิการ เป็นอาหารหล่อเลี้ยงสติ ช่วยให้สติที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น ช่วยให้สติที่เกิดแล้วเกิดต่อเนื่องไปอีก คนที่มีความคิดเป็นระเบียบความคิดแล่นเรื่อยได้เรื่องได้ราว เดินเป็นแถวเป็นแนว ย่อมคุมเอาสติไว้ใช้ได้เรื่อย แต่คนที่ดิตอะไรไม่เป็น หรือในเวลาที่ความคิดไม่เดิน ไม่มีจุด ไม่มีหลัก สติก็จะพลัดหายอยู่เรื่อย รักษาไว้ไม่อยู่ เพราะตามสภาวะแท้จริง เราจะไปรักษา ไปกักไปกดไปดึงเอาสติไว้ ย่อมไม่เป็นการถูกต้องและทำไม่ได้ ที่ถูกต้องคือต้องหล่อเลี้ยงมันไว้ หมายความว่า สร้างปัจจัยให้มันอยู่ เมื่อมีปัจจัยให้มันเกิดมันก็เกิด เป็นเรื่องของกระบวนธรรม เป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัย...

Development
หนังสือเรื่อง วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม เดิมเป็นเนื้อความส่วนหนึ่งในหนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ (คือ บทที่ ๑๘ บุพภาคของการศึกษา ๒: โยนิโสมนสิการ) ต่อมา เมื่อได้รับคำอาราธนาจาก ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี จึงได้เขียนเนื้อหาส่วนที่เป็น “ความนำ” เพิ่มเข้าไป และแยกพิมพ์เป็นหนังสือเล่มเล็กต่างหาก พร้อมทั้งตั้งชื่อใหม่ให้เหมาะกับการใช้ประโยชน์
 
ล่าสุด เมื่อจัดพิมพ์ พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย โดยใช้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ นั้น ใน พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ถือโอกาสปรับปรุง-เพิ่มเติมบ้างตามสมควร โดยเฉพาะบทที่ ๑๘ คือ โยนิโสมนสิการนี้ ได้นำเอา “ความนำ” ของเล่ม วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม นั้นรวมเข้าไปด้วย และย้ายจากบทที่ ๑๘ มาเป็นบทที่ ๑๓ จึงเป็นอันว่า หนังสือ วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม มีเนื้อความทั้งหมดตรงเป็นอันเดียวกับ พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย บทที่ ๑๓ โยนิโสมนสิการ

  • พิมพ์ครั้งที่ ๒๔ (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ฉบับข้อมูลคอมพิวเตอร์ บทที่ ๑๓ แยกพิมพ์ครั้งแรก)
First publishingFebruary 2556
Latest publishing onPublishing no. 29 July 2561
ISBN978-974-11-1406-1
Dewey no.BQ4190

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 1 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.