บุญ กรรม นรก-สวรรค์ เลือกกันได้ทุกคน

…บุญ เป็นสิ่งที่พึงศึกษาพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ศึกษาบุญ คำว่า "ศึกษา" ก็คือให้ฝึกขึ้นมานั่นเอง หมายความว่า บุญนี้เราต้องทำให้เพิ่มขึ้น และประณีตขึ้นเรื่อยๆอย่างที่พูดเมื่อกี้ว่ามันเป็นคุณสมบัติ มันเป็นความดี ทางกายบ้าง ทางวาจาบ้าง ทางใจบ้าง รวมไปถึงทางปัญญาเราต้องเพิ่มโดยฝึกขึ้นมา...ก้าวไปในบุญ

…คำว่า "กรรม" เป็นคำกลางๆเป็นอดีตก็ได้ ปัจจุบันก็ได้ อนาคตก็ได้ พุทธศาสนาเน้นปัจจุบันมาก กรรมเก่าไม่ใช่ไม่มีผล มันมีผลสำคัญแต่มันเสร็จไปแล้วและเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดผลในปัจจุบัน ซึ่งเราจะต้องใช้ปัญญาแยกแยะเพื่อทำกรรมที่ดีและแก้ไขปรับปรุงตัวให้เกิดผลดีต่อไปภายหน้า...หลักกรรมสำหรับคนสมัยใหม่

…สำหรับคำถามว่า นรกสวรรค์หลังจากตาย ในพระไตรปิฎกมีไหม?เมื่อถือตามตัวอักษรก็เป็นอันว่ามี...นรก-สวรรค์ ในพระไตรปิฎก

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 4 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.