การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น และความสุขของครอบครัวคือสันติสุขของสังคม

Development
  • "การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น และความสุขของครอบครัวคือสันติสุขของสังคม" โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) เป็นหนังสือที่โรงเรียนทอสี แนะนำให้ผู้ปกครองทุกรุ่นใช้เวลาในการอ่าน ทำความเข้าใจ และนำไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวันในครอบครัว
First publishingMarch 2550
Latest publishing onPublishing no. 1 March 2550
ISBNNo related data
Dewey no.BQ4570.L5

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 2 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.