สัมมาทิฏฐิ

...สัมมาทิฐ ก็คือ ความเห็นที่ตรงตามสถาวะ คือ เห็นตามที่สิ่งทั้งหลายเป็นจริง การที่สัมมาทิฏฐิจะเจริญขึ้นย่อมต้องอาศัยโยนิโสมนสิการเรื่อยไป เพราะโยนิโสมนสิการช่วยให้ไม่มองสิงต่างๆ อย่างผิวเผิน หรือมองเห็นผลรวมเฉพาะที่ปรากฎ แต่ช่วยให้มองแบบสืบค้นแยกแยะ ทั้งในแง่การวิเคราะห์ส่วนประกอบที่มาประชุมกันเข้า และในแง่การสืบทอดแห่งเหตุปัจจัย ทำให้ไม่ถูกลวง ไม่กลายเป็นหุ่นที่ถูกยั่วยุ ปลุกปั่น และเชิดด้วยปรากฎการทางรูป เสียง กลิ่น รส โผฏทัพพะ และคตินิยมต่างๆ จนเกิดเป็นปัญหาแก่ตนและผู้อื่น แต่ทำให้มีสติสัมปชัญญะ เป้นอิสระเป็นตัวของตัวเอง คิดตัดสินและกระทำการต่างๆ ด้วยปัญญา...

LanguageThai
from การประพันธ์
First publishing 2529
Latest publishing onPublishing no. 2 2529
ISBNNo related data
Dewey no.BQ4165
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.