การศึกษาฉบับง่าย-Education Made Easy

...ธรรมะนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้  แต่บางครั้งก็เลือนลางจางหายไป  เพราะผู้คนเหินห่าง  ไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ศึกษา  การที่จะนำมาใช้ปฏิบัติก็เลยไม่ค่อยจะมี  มิหนำซ้ำ  บางทีปฏิบัติ  แต่ไขว้เขวคลาดเคลื่อน  เพี้ยนไปเลยกลายเป็นว่า  แทนที่จะดี  ก็เสีย...

...หากทางโรงเรียนมีความสนใจ  และเอาจริงเอาจัง  เมื่อได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ด้วยการปฏิบัติ  โดยเฉพาะก็คือในเรื่องการให้การศึกษา  หรือช่วยเด็กให้ศึกษา  ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ในการที่จะทำให้สำเร็จ  พระพุทธศาสนาก็ทำหน้าที่ของงานนี้โดยตรง  และทำเพื่อประโยชน์แก่ชีวิตชาวโลก  ตามจุดมุ่งหมายที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศไว้  พระพุทธศาสนามีอยู่เพื่อประโยชน์แก่พหูชน  เพื่อเกื้อกูลแก่ชาวโลก  ด้วยเมตตาการุณย์แก่โลกทั้งหมด...

LanguageThai
from ธรรมกถา ปาฐกถา for คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย และโรงเรียนทอสี at อุโบสถ วัดญาณเวศกวัน on/in 16 April 2545
First publishingFebruary 2545
Latest publishing onPublishing no. 13 April 2557
ISBN974-7892-27-8
Dewey no.BQ4190
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.