ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

...ลักษณะตัดสินพระธรรมวินัยนี้ เป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าเองได้ตรัสไว้แก่พระนางปชาบดีโคตมี มีอยู่ ๘ ประการด้วยกัน ท่านบอกว่าหลักที่ใช้ตัดสินว่าธรรมหรือคำสอนอันใด เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า หรือไม่ ก็คือให้ดูว่า ธรรมที่เขากมาอ้างหรือกล่าวหรือปฏิบัตินั้น เป็นไปเพื่อ วิราคะ คือคลายความกำหนัด คลายความติดหรือไม่ เป็นไปเพื่อ วิสังโยค เพื่อความคลาย การหลุดจากความทุกข์ ไม่ประกอบด้วยความทุกข์ เป็นไปเพื่อ อปจยะ ความไม่พอกพูนกิเลส เป็นไปเพื่อ อัปปิจฉตา ความมักน้อย เป็นไปเพื่อ สันตุฏฐี ความสันโดษ เป็นไปเพื่อ ปวิเวก ความสงัด เป็นไปเพื่อ วิริยารัมภะ การปรารภความเพียร เป็นไปเพื่อ สุภรตา ความเลี้ยงง่ายหรือไม่ ถ้าไม่เป็นไปตามหลัก ๘ ประการนี้ ก็ถือว่าไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัย ไม่ใช่ สัตถุสาสน์ ไม่ใช่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า...

LanguageThai
from ธรรมกถา ปาฐกถา for ประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก และผู้เข้าร่วมประชุม at สำนักงานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พสล.) on/in 29 January 2532
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก (พฤษภาคม ๒๕๓๒) จัดพิมพ์โดย มูลนิธิพุทธธรรม
  • พิมพ์ครั้งที่ ๕ (๒๕๓๙) มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม จัดพิมพ์โดย ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
  • พิมพ์ครั้งที่ ๑๐ (๕ มกราคม ๒๕๔๗) ปรับขนาดจาก ๑๖ หน้ายก เป็น ๑๖ หน้ายกพิเศษครั้งแรก
  • พิมพ์ครั้งที่ ๑๑ (กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗) มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม พิมพ์ที่ บริษัท สหธรรมิก จำกัด เพื่อเป็นธรรมทานอุทิศ คุณพ่อสำราญ คุณแม่กุนชี อารยางกูร และน้องจิตรา วัชรบุศราคำ
First publishingMay 2532
Latest publishing onPublishing no. 43 August 2561
ISBN974-8357-93-7, 974-8338-49-5, 974-7890-05-4
Dewey no.BQ552
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.