ระลึกถึงความตาย และวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องต่อความตาย

...ในทางธรรมนั้นท่านกลับชอบพูดถึงความตาย ท่ีานไม่ชอบพูดถึงความเกิดที่คนทั้งหลายชอบหรือปรารถนา เพราะว่าความตายท่านพูขึ้นมาแล้วก็เป็นเครื่องเตือนสติแก่มนุษย์ปุถุชนทั้งหลาย ให้ได้ความคิดในธรรมะ แม้ในโอกาสใดท่านจะพูดถึงความเกิดบ้าง ท่านก็จะพูดถึงในแง่ที่สัมพันธ์กับความตาย เป็นเครื่องเตือนสติเช่นเดียวกัน ...

LanguageThai
from ธรรมเทศนา for คณะญาติมิตรของ คุณนายสุพรรณ เหมะชะญาติ
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก (๒๕๒๘) ในบันทึกการสัมมนา เรื่อง "พระสงฆ์กับการประยุกต์ศาสนกิจให้สมสมัย" จัดพิมพ์โดย คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา
  • พิมพ์ครั้งที่ ๒ (๒๕๓๐) ในหนังสือ "คืนสู่ธรรมชาติ และมรณสติ : พุทธวิธีต้อนรับความตายด้วยสติและปัญญา" จัดพิมพ์โดย กลุ่มศึกษาและฏิบัติธรรม
  • "ระลึกถึงความตายและวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องต่อความตาย" มีเนื้อหาเดียวกับ เรื่อง "ธรรมดากถา หรือ วิธีปฏิบัติต่อความตาย (ธรรมดากถา)" ซึ่งพิมพ์รวมเล่มกับเรื่องอื่นๆ ในหนังสือ "มรณกถา" หรือ "มรณกถา : พระธรรมเทศนาเกี่ยวกับความตาย" ต่างกันเพียงการจัดย่อหน้า และหัวข้อย่อย รวมทั้งเนื้อหาเฉพาะงานที่แสดงในช่วงต้นเท่านั้น
  • พิมพ์ครั้งแรก (๒๕๓๙) แยกพิมพ์เป็นเล่มเดี่ยว ในชื่อ "ระลึกถึงความตายและวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องต่อความตาย" จัดพิมพ์โดย ธรรมสภา
  • พิมพ์ครั้งที่ ๖ (ตุลาคม ๒๕๔๓) มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม  (ข้อมูลจากหนังสือ "มรณกถา" พิมพ์ครั้งที่ ๓ (สิงหาคม ๒๕๔๕) จัดพิมพ์โดย มูลนิธิพุทธธรรม)
First publishing 2539
Latest publishing onPublishing no. 17 May 2559
ISBNNo related data
Dewey no.BQ5630.D4
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.