พุทธธรรมกับปรัชญาการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์

... เราสามารถใช้ปรัชญาการศึกษามาพัฒนามนุษย์ให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ และมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์นี้ ไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยไหนก็ตาม ก็สามารถดำรงอยู่อย่างดีที่สุดในสภาพที่เป็นจริงในเวลานั้นๆ ซึ่งเป็นเรื่องของกาลเทศะ ...

LanguageThai
Sourcefrom ธรรมกถา ปาฐกถา for คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผู้สนใจทั่วไป at คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ on/in 27 January 2538
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก (มิถุนายน ๒๕๓๙) จัดพิมพ์โดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยการถอดเทปบันทึกเสียงปาฐกถาเรื่อง "พุทธธรรมกับปรัชญาการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์" โดยผู้แสดงปาฐกถา ได้ปรับปรุงถ้อยคำสำนวน จัดวรรคตอน ตั้งหัวข้อ ตลอดจนแทรกเสริมเพิ่มความบางส่วน โดยเฉพาะหน้า ๔๑-๔๓ ได้นำเนื้อความจากปาฐกถา ที่ โรงพยาบาลชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๙ มาเพิ่มเข้าด้วย
First publishingJune 2539
Latest publishing onPublishing no. 1 June 2539
ISBNNo related data
Dewey no.BQ4570.E3
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.