พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ

...ปัจจุบัน หลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่จำเป็นได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นในการต่อสู้ระหว่างวงจรธุรกิจและวงจรผู้บริโภค นี่คือความจำเป็นที่เราต้องพัฒนาคน เมื่อเราพัฒนาคน เขาก็จะไม่เพิ่มขยายความต้องการในสิ่งที่ไม่จำเป็น หรือไม่เปลี่ยนความต้องการ  เป็นความจำเป็น บางทีเขาอาจทำให้ความต้องการน้อยลง เราต้องต่อสู้ในเรื่องนี้ด้วย เพราะว่ามันคือโลกแห่งการแข่งขัน ถ้าเราไม่สามารถสอนคนได้ในเรื่องนี้ มันก็ยากและอาจไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาได้...

LanguageThai
Sourcefrom การสนทนาธรรม for มร. ลอเรนส์ แวน เดน มิวเซนเบิร์ก นักหนังสือพิมพ์และนักเขียน ชาวเดนมาร์ก at วัดญาณเวศกวัน on/in 9 June 2547
Translated from พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้พุทธธรรมในการทำธุรกิจ (Buddhism and the Business World: The Buddhist way to deal with business)
พนิตา อังจันทรเพ็ญ
First publishingJuly 2548
Latest publishing onPublishing no. 6 February 2553
ISBN978-616-519-016-9
Dewey no.BQ4570.B86 พ354

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 1 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.