ธรรมนูญชีวิต = A Constitution for Living

...ความสุขอันชอบธรรมที่ผู้ครองเรือนควรมี หรือความสุขที่ชาวบ้านควรพยายามทำให้เกิดขึ้นแก่ตนอยู่เสมอ เรียกสั้นๆ ว่า สุขของคฤหัสถ์ (กามโภคีสุข) ๔ คือ
  • ๑ อัตถิสุข สุขเกิดจากความมีทรัพย์ คือ ความภูมิใจเอิบอิ่มและอุ่นใจว่า ตนมีทรัพย์ ที่ได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงความขยันหมั่นเพียรของตน และโดยทางชอบธรรม
  • ๒ โภคสุข สุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์ คือ ความภูมิใจเอิบอิ่มใจว่า ตนได้ใช้ทรัพย์ที่ได้มาโดยชอบนั้น เลี้ยงตัว เลี้ยงครอบครัว เลี้ยงผู้ที่ควรเลี้ยง และบำเพ็ญคุณประโยชน์
  • ๓ อนณสุข สุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้ คือ ความภูมิใจเอิมอิ่มใจว่า ตนเป็นไท ไม่มีหนี้สินติดค้างใตร
  • ๔ อนวัชชสุข สุขเกิดจากความประพฤติไม่มีโทษ คือ ความภูมิใจ เอิบอิ่มใจว่า ตนมีความประพฤติสุจริต ไม่บกพร่องเสียหาย ใครติเตียนไม่ได้ ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ
...บรรดาสุข ๔ อย่างนี้ อนวัชชสุขมีค่ามากที่สุด...

LanguageThai-English
from การประพันธ์
Development
  • พิมพ์ครั้งที่ี ๑ - มกราคม ๒๕๔๑ ฉบับปรับปรุง-เพิ่มเติม และรวมสองภาคย์ (ผนวกมาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ)
  • พิมพ์ครั้งที่ ๑๓ - พฤษภาคม ๒๕๔๕ ฉบับปรับปรุงใหม่ ("มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ" ปรับปรุงเปลี่ยนชื่อเป็น "วินัยชาวพุทธ") โดยพิมพ์ในมงคลวารที่ นายแพทย์เกษม อารยางกูร มีอายุครบ ๖ รอบ (๗๒ ปี)
  • พิมพ์ครั้งที่ ๑๔๓ - พฤษภาคม ๒๕๕๙ ปรับปรุงคำแปลโดยอาจารย์สมศีล
First publishingJanuary 2541
Latest publishing onPublishing no. 166 July 2563
ISBN974-8239-00-4
Dewey no.BQ4570.L5
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.