ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น

...พระพุทธศาสนามองความจริงของสิ่งทั้งหลายว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มีอยู่ และเป็นไปตามธรรมดาของมันแล้ว พระพุทธเจ้ามาค้นพบแล้วทรงทำให้เข้าใจง่ายขึ้น โดยมีวิธีจัดรูปร่างและระบบแบแผนให้เรียนรู้ได้สะดวกและวางเป็นกฎเกณฑ์ต่างๆ ถ้าใครเอาทุกข์มาเข้าตัว ใครทำตัวให้เป็นทุกข์ แสดงว่าปฏิบัติผิดหลักไม่มีที่ไหนพระพุทธเจ้าสอนให้คนเป็นทุกข์ สอนแต่รู้ให้เท่าทันทุกข์เพื่อที่จะแก้ไขได้ มรรคต่างหากที่เรามีหน้าที่ปฏิบัติลงมือทำให้มีให้เป็น...

Development
  • เดิมคือ "แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา" ซึ่งบรรยายแก่ผู้บริหารระดับสูงของกรมการศาสนา ณ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑
  • กรกฏาคม ๒๕๔๕ พิมพ์ครั้งแรกในชื่อ ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น
  • บางครังมีการพิมพ์ในชื่อที่มีสร้อยว่า "ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น (แก่นแท้ของพุทธศาสนา)" เช่น การพิมพ์ครั้งที่ ๘ (กรกฎาคม ๒๕๔๕)
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๘ เป็นการพิมพ์ครั้งแรกในชื่อ ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น
  • การนับครั้งที่ิพิมพ์ ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น นับแยกกับ แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา
First publishingJanuary 2544
Latest publishing onPublishing no. 94 October 2564
ISBN974-87948-7-3, 974-7890-54-2, 974-453-426-5
Dewey no.BQ4036

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 1 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.