ไตรลักษณ์: อนิจจตา ทุกขตา อนัตตตา

...แท้จริงแล้วสิ่งทั้งหลายมีอยู่ในรูปของกระแส ส่วนประกอบแต่ละอย่างๆ ล้วนประกอบขึ้นจากส่วนประกอบอื่นๆ ย่อยลงไป แต่ละอย่างไม่มีตัวตนของมันเองเป็นอิสระ ล้วนเกิดดับต่อกันไปเรื่อย ไม่เที่ยง ไม่คงที่ กระแสนี้ไหลเวียนหรือดำเนินต่อไป อย่างที่ดูคล้ายกับรักษารูปแนวและลักษณะทั่วไปไว้ได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป ก็เพราะส่วนประกอบทั้งหลาย มีความสัมพันธ์เนื่องอาศัยซึ่งกันและกัน เป็นเหตุปัจจัยสืบต่อแก่กันอย่างหนึ่ง และเพราะส่วนประกอบเหล่านั้นแต่ละอย่างล้วนไม่มีตัวตนของมันเอง และไม่เที่ยงแท้คงที่อย่างหนึ่ง...

Development
  • "ไตรลักษณ์ : อนิจจตา ทุกขตา อนัตตตา" ได้คัดลอกบางส่วนของหนังสือ "พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ" บทที่ ๓ ตอนที่ ๒ ว่าด้วยเรื่อง "ไตรลักษณ์" พิมพ์เป็นครั้งแรกในวาระวันคล้ายวันเกิดครบ ๖ รอบ คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ ในเดือนตุลาคม ๒๕๒๙
First publishingOctober 2529
Latest publishing onPublishing no. 15 February 2554
ISBN974-7892-10-3
Dewey no.BQ4260

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 4 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.