ตื่นเถิดชาวไทย

......
ทั้งหมดนี้จะสำเร็จได้
ก็ต่อเมื่อคนไทยตื่นตัวขึ้นมา
ด้วยความตื่นตัวทางปัญญา มีจิตใจที่เข้มแข็ง
และมีความปรารถนาดี
ใฝ่สร้างสรรค์ชีวิตและสังคมของตน
อย่างแท้จริง

Developmentนับครั้งที่พิมพ์เป็นเล่มหนึ่่งเลย ไม่ต้องนับครั้งที่พิมพ์แยกเรื่องอีก
First publishingJuly 2541
Latest publishing onPublishing no. 21 October 2559
ISBN974-8338-49-5
Dewey no.BQ4570.T42

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 2 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.